Ngân sách 2018: Chi phí vốn và chi phí hoạt động
của gia đình Mái Nhà

(USD)
Chi phí vốn :   35.200
Tổng chi phí hoạt động liên quan đến trẻ mồ côi :   100.200
Chi phí liên quan đến học bổng :    14.000
Tổng chi phí liên quan đến trẻ em :

Tổng hợp và hành chính :
Dự phòng :

   114.200
3.000
3.000

Tổng chi phí hoạt động (Excl.Dep) :
Tổng chi phí vốn và chi phí hoạt động :
  120.200
155.400

Tính toàn vẹn và minh bạch về tài chính.

Những người sáng lập không nhận chi phí cho thời gian hay bất kỳ khoản chi trả nào cho các chi phí họ phải chịu tại Mai Nha (di chuyển, lưu trú, v.v.)

Không có chi phí hoa hồng cho bất kỳ trung gian nào.

Báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán bởi một công ty độc lập tại Sài Gòn - được chuẩn bị với sự hỗ trợ của EY Vietnam.

Bốn pháp nhân hỗ trợ Mái Nhà Children Foundation Vietnam